1. javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za leto 2023

Datum objave: 8. 9. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Cilj: Cilj intervencije medgeneracijski prenos znanja je usposobiti prevzemnika iz drugega odstavka 18. člena uredbe za nadaljevanje kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Vlagatelj in upravičenec: (1) Vlagatelj je prenosnik, ki je fizična oseba, ki izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika iz drugega odstavka 18. člena te uredbe. Če gre za več prenosnikov, je vlagatelj tisti, ki prenese večino površin nepremičnin, ki so predmet prenesenega kmetijskega gospodarstva. (2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 18. člena te uredbe.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.900.800 eurov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 33,9 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 66,1 %.

Vložitev vloge na javni razpis: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. 9. 2023 od 8. ure do vključno 15. 11. 2023, do 14. ure.

Več