1. javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Datum objave: 15. 12. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stroškov, ki nastanejo z vključitvijo vlagatelja v upravičeno shemo kakovosti oziroma z vključitvijo proizvoda vlagatelja v upravičeno shemo kakovosti.

Upravičenec: Vlagatelj je:

  • pravna oseba, ki ni nosilec KMG in ima certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti za najmanj dva KMG, pri čemer mora biti nosilec tega KMG vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
  • nosilec KMG, ki je vpisan v RKG in ima certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti, ali
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na KMG, ki ni nosilec KMG in ima certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 838.000,00 eurov.

Razpisan rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. januarja 2024 od 8.00 ure do vključno 28. februarja 2024, do 14.00 ure.

Več