1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Datum objave: 15. 12. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Namen: Namen ukrepa je odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju.

Upravičenec: Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 500.000 evrov.

Razpisan rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 5. 1. 2024 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe sredstev oz. najkasneje 1. 6. 2026.

Več