10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Datum objave: 30. 12. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: 10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Predmet: Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet,
  • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
  • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
  • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

Upravičenec: Nosilci kmetijskih gospodarstev

Razpisana vrednost: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000,00 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 300.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhne kmetije (sklop A),
  • 5.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetije, razen nosilcev majhne kmetije, in naložbe nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter
  • 9.700.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov, zadrug, zavodov in gospodarskih družb (sklop C).

Rok za prijave: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. januarja 2023 do vključno 18. aprila 2023, do 14. ure.

Več