25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali

Datum objave: 11. 2. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: 25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali

Področje: Naložbe v kmetijska gospodarstva

Namen: Predmet podpore so: a) ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo (ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov (prevoz rejnih živali)); b) ureditev distribucijskih centrov za rastlinske pridelke (ureditev skladišč in hladilnic oziroma nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom; nakup pakirnih linij; nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov).

Upravičenec: Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Razpisana vrednost: 3.000.000,00

Rok za prijave: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 7. marca 2022 do vključno 16. maja 2022 do 14.00 ure oziroma do 29. 6. 2022 do 14.00 oziroma do vključno 6. septembra 2022, do 14.00 ure.

Več