25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali

Datum objave: 11. 2. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: 25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali

Področje: Naložbe v kmetijska gospodarstva

Namen: Predmet podpore so: a) ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo (ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov (prevoz rejnih živali)); b) ureditev distribucijskih centrov za rastlinske pridelke (ureditev skladišč in hladilnic oziroma nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom; nakup pakirnih linij; nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov).

Upravičenec: Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Razpisana vrednost: 3.000.000,00

Rok za prijave: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 7. marca 2022 do vključno 16. maja 2022, do 14.00 ure.

Več