26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

Datum objave: 25. 2. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: 26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

Področje: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev

Namen: Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

a) povečanje učinkovite rabe energije in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva:

  • ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov: hlevi za rejo plemenskih svinj in tekačev, hlevi za rejo perutnine, objekti za skladiščenje in sušenje krme, objekti za sušenje hmelja ter objekti za sušenje kmetijskih proizvodov,
  • naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
  • nakup energetsko varčnejše opreme: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke, steklenjaki in plastenjaki,
  • naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije

b) ureditev mikrobioplinarn do 50 kW nazivne moči;

c) novogradnja kompostarn za kompostiranje rastlinskih ostankov oziroma rastlinskih ostankov in živinskih gnojil brez uporabe neorganskih materialov;

č) nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu.

Upravičenec: Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. V primeru kolektivnih naložb so do podpore upravičene skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge.

Razpisana vrednost: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.400.000,00 evrov, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 400.000 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
  • 1.600.000 evrov za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter
  • 400.000 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Rok za prijave: 25. 5. 2022 do 14. ure oziroma do 16. 7. 2022 do 14. ure oziroma do 4. 10. 2022 do 14. ure.

Več