28. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Datum objave: 15. 5. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Namen: Predmet podpore so individualne naložbe iz prvega odstavka 28.a člena Uredbe v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Področje: Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov

Upravičenec: (1) Upravičenec do podpore za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. (2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka je mladi kmet, če izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega ali četrtega in petega odstavka 6. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Razpisana sredstva: 15.000.000,00

Razpisan rok: 24. 7. 2023 do 14.00

Več