3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Datum objave: 25. 2. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: 3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Področje: Naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Namen: Cilj ukrepa je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih namakalnih sistemih.

Upravičenec: Upravičenci do podpore iz operacije tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, so fizične in pravne osebe, ki jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastijo za izvedbo tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, oziroma ureditev vodnega vira.

Razpisana vrednost: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 6.500.000,00 evrov.

Rok za prijave: 20. 5. 2022 do 14.00 ure

Več