5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Datum objave: 11. 11. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: 5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Področje: Kmetijstvo

Predmet: Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru podukrepa Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP

Cilj: Razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta EIP.

Upravičenec: Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 9. in 49.a členu Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Razpisana vrednost: 2.880.000,00

Rok za prijave: 15. 2. 2023 do 14.00

Več