5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Datum objave: 27. 1. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Področje: Kmetijstvo

Predmet: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Upravičenec: Upravičenci do podpore iz operacije izvedbe agromelioracij na komasacijskih območjih so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju.

Razpisana vrednost: 3.000.000,00

Rok za prijave: 12. 5. 2023 do 14.00

Več