AGRO FI mladi

Datum objave: 2. 2. 2024

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Predmet: Finančni produkt AGRO FI mladi je razvojno posojilo s portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem, ki je namenjeno mladim kmetom za naložbe v osnovna sredstva in za financiranje obratnih sredstev v povezavi s projektom.Finančni produkt vsebuje elemente državnih pomoči in pomoči de minimis.

Namen: Namen finančnega produkta je razvoj kmetijskih gospodarstev mladih kmetov, s poudarkom na trajnostnih projektih, katerih cilj je prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. Prednost imajo tudi projekti, ki so usmerjeni v obnovo proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, in sicer v okviru meril za izbor vlog.

Upravičenec: Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za: mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot: (1) fizična oseba – kmetija, (2) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, (3) pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

Višina posojila: min:  25.001 EUR, max: 1.000.000 EUR

Razpisan rok: od 19. 2. 2024 do 17. 5. 2024 oz. do porabe sredstev

Več