AGRO PF

Datum objave: 1. 3. 2024

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Predmet: Finančni produkt po vsebini predstavlja premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi.

Upravičenec:

  • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: (1) fizična oseba – kmetija, ki je hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva, (2) nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva.
  • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev.
  • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila: min: 10.000 EUR, max: 250.000 EUR oz. 450.000 €, v kolikor vlagatelj pri SRRS hkrati zaproša oz. ima odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30 % upravičenega istega projekta.

Razpisan rok: Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 18. 3. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev.

Več