BIZI Likvidnost energija

Datum objave: 20. 10. 2023

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Namen: Namen finančnega produkta je spodbujanje energetske učinkovitosti in trajnostnega upravljanja z energijo, z osredotočenostjo na obvladovanje porabe in izgube energije, v času energetske krize.

Cilji projekta: Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na:

 • Izvedbo ukrepov za obvladovanje porabe in izgub energije
 • Izboljšanje likvidnosti
 • Doseganje večje konkurenčnosti in produktivnosti

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Upravičenec:

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: (1) pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba), (2) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2022.

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 80.000,00- 500.000,00 EUR

Posojilni pogoji:

 • Obrestna mera je odvisna od sedeža vlagatelja: (1) Vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih: 1,5 % letno, (2) Vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območij: 1,7 % letno.
 • V kolikor bo vlagatelj najkasneje do 31. 5. 2024, glede na izhodiščno stanje na 31. 12. 2022: (1) izkazal zmanjšanje porabe energije vsaj za 5,00% glede na izhodiščno stanje, ali (2) po oddaji vloge izdelal razširjeni energetski pregled ali pridobil certifikat ISO, je upravičen do znižanja obrestne mera za 0,5 % letno.
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Glavnica posojila se vrača mesečno.
 • Ročnost: od 2 let do 7 let z vključenim moratorijem.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila.

Razpisan rok: od 30. 10. 2023 do 8. 12. 2023 oz. do porabe sredstev

Več