BIZI PF

Datum objave: 1. 3. 2024

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Predmet: Finančni produkt po vsebini predstavlja premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi.

Upravičenec:

  • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: (1) pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje), (2) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost;
  • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga, zadružna zveza;
  • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev,
  • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila:

  • Min: 30.000 €
  • Max: 250.000 € do 150.000 € oz. za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00, je najvišja zaprošena vrednost 300.000 € oz. 450.000 € v kolikor vlagatelji pri SRRS hkrati zaprošajo oz. imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30 % upravičenega istega projekta.

Oblika sredstev: Posojilo

Razpisan rok: Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 18. 3. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev

Več