Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE

Datum objave: 7. 10. 2022

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Naziv razpisa: Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE

Namen: Namen razpisa je v spodbujanju naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj: Spodbujanje koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg, razvoja živilsko-predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

  • Pozitivni učinek na konkurenčnost in produktivnost,
  • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
  • Digitalizacija poslovanja,
  • Razvoj lokalne ekonomije

Upravičenec: Upravičeni vlagatelji so subjekti, ki so pravne osebe in so registrirani (pred 1. 1. 2020):

  • v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB in 121/21);
  • v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.) ter so najmanj v 85  % lasti zadrug/e in/ali zadružne zveze in delujejo na področju živilsko-predelovalne, lesno-predelovalne ali posredniško/trgovinske dejavnosti, razen gospodarsko interesnih združenj.

Razpisana sredstva: 3.000.000,00 EUR

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 100.000,00 – 1.500.000,00 EUR

Odplačilna doba: 240 mesecev

Razpisni rok in način oddaje vloge:

  • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
  • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 24. 10. 2022 do 30. 4. 2024.

Več