JAVNI POZIV 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

Datum objave: 20. 12. 2021

Razpisovalec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Naziv razpisa: JAVNI POZIV 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

Predmet: Predmet javnega poziva so finančne spodbude za gospodarstvo v obliki:

  • nepovratnih sredstev in/ali
  • kredita,

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe na območjih, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka, Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen: Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

Upravičeni stroški: Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

M- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Upravičenec: Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

  • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Razpisana vrednost: Višina nepovratnih sredstev znaša 5.000.000,00 EUR. Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 2.000.000,00 EUR. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe.

Rok za prijave: do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Več