JAVNI POZIV 93SUB-SO21 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo

Datum objave: 20. 12. 2021

Razpisovalec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Naziv razpisa: JAVNI POZIV 93SUB-SO21 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo

Predmet: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo).

Upravičeni stroški: Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:

  • nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo;
  • montaže naprave za samooskrbo z električno energijo ter zagona sistema;
  • pripadajočih električnih inštalacij in opreme.

Upravičenec: Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

  • lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
  • etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, ali
  • družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov ter pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so investitorji in:

  • lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
  • etažni lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem stoji posamezni del, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

Razpisana vrednost: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.000.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Če ima vlagatelj stalno prebivališče/sedež ter zemljišče, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25%.

Rok za prijave: do porabe sredstev in objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Več