Javni poziv JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije

Datum objave: 27.10.2023

Razpisovalec: Borzen, d.o.o.

Predmet: Predmet javnega poziva je izbor projektov in dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Upravičeni projekti: Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije in inštalirano moč proizvodne naprave, se pomoč dodeljuje za:

  • naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali
  • nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom (Hranilnik je lahko vključen izključno v okviru posamezne proizvodne naprave (ni ločen projekt)).

Upravičenci: Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost električne energije ali toplote, in je hkrati: (1) pravna oseba, (2) zadruga, (3) fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, (4) samoupravna lokalna skupnost. Pogoji za prijavo, posebni trajnostni in tehnični pogoji za upravičenost do pomoči posamezne tehnologije proizvodnih naprav so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Razpisana sredstva: 80 milijonov EUR

Višina dodeljene pomoči: Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta v nobenem primeru ne sme presegati intenzivnosti pomoči v višini 45 % skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim in mikro podjetjem oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno srednjim podjetjem. Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:

  • do 45 % skupnih stroškov za velika podjetja,
  • do 55 % skupnih stroškov za srednja podjetja,
  • do 65 % skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.

Rok za prijavo: Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 6. 11. 2023 od 8:00 dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več

Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023