Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

Datum objave: 30. 9. 2021

Razpisovalec: SPIRIT

Naziv razpisa: Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

Namen: Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv, na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov, ki ga določa 9. točka javnega poziva. Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Upravičenec: Mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe

Okvirna razpisana vrednost: 1. rok: 3.500.000,00 evrov; 2. rok: 3.500.000,00 evrov

Rok za prijave: 1. rok: od 11. 10. 2021, 10:00 do 15. 11. 2021, 13:00; 2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00 do 31. 05. 2022, 13:00

Več