Javni poziv zainteresiranim vlagateljem za vložitev vlog za pridobitev javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal

Datum objave: 17. 2. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega poziva je podelitev javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal za obdobje petih let.

Upravičenec: Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, so:
– da je registriran za opravljanje tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja ali analiziranja;
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije in izbrisa iz registra;
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene s predpisi.

Več