Javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv razpisa: Javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu

Namen: Namen javnega razpisa je spodbuditi razvoj mikropodjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Upravičenec: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost: C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Razpisana vrednost: Skupna predvidena višina sredstev je 1.000.000 EUR, v letih 2022 in 2023.

Rok za prijave: Roka za oddajo vlog sta 30. 6. 2022 in 18. 11. 2022.

Več