Javni razpis – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Datum objave: 18. 2. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv razpisa: Javni razpis – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Področje: Spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti

Predmet: Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Upravičenec: Vlogo pripravi vodilni partner konzorcija (prijavitelj) v sodelovanju z ostalimi konzorcijskimi partnerji in na podlagi pooblastila konzorcijskih partnerjev. Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja kot konzorcijski partnerji, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe GBER). Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP). Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register skladno z Zakonom o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-1).

Razpisana vrednost: 45.000.000,00

Rok za prijave: Skrajna roka za oddajo vlog za posamezno odpiranje sta: oddaja vlog za 1. odpiranje: 17. 5. 2022; oddaja vlog za 2. odpiranje: 3. 4. 2023.

Več