Javni razpis za finančni produkt – AGRO INVEST

Datum objave: 2. 2. 2024

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Predmet: Finančni produkt AGRO INVEST omogoča kmetom in drugim subjektom, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo, dostop do povratnih virov financiranja v obliki posojil. Ugodne pogoje financiranja pridobijo vlagatelji, ki v okviru projektov investirajo v prilagoditve k podnebnim spremembam in v blaženje podnebnih sprememb in vlagatelji, ki investirajo na manj razvitih območjih Republike Slovenije.

Namen: Finančni produkt AGRO INVEST je namenjen spodbujanju kmetov in drugih subjektov, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo, da investirajo v posodobitve kmetijskega gospodarstva, da s prilagoditvami na podnebne spremembe bolje obvladujejo tveganja, ki jih podnebne spremembe povzročajo v kmetijstvu in da kmetujejo na način, ki izkazuje čim nižje emisije toplogrednih plinov, ki bo tudi naslednjim generacijam omogočil nadaljevanje dejavnosti.

Upravičenec: Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

 • fizična oseba – kmetija;
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • pravna oseba, kot je opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirana  kot:
  • družba z neomejeno odgovornostjo,
  • komanditna družba,
  • družba z omejeno odgovornostjo,
  • delniška družba,
  • komanditna družba,
  • evropska delniška družba,
  • zadruga, kot je opredeljena  v Zakonu o zadrugah.

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila: min: 50.000 EUR, max: 1,0 mio EUR

Razpisana sredstva: 6.000.000 EUR

Razpisan rok: od 19. 2. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev

Več