Javni razpis za finančni produkt – AGRO KMETIJSKA ZEMLJA

Datum objave: 7. 4. 2023

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Namen: Namen finančnega produkta je podpora povečanju obsega oz. zaokroževanju kmetijskih zemljišč kmetijskih gospodarstev, s prednostno podporo projektom kmetijskih gospodarstev, ki povečujejo obseg kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane ter so ekološko in/ali okoljsko usmerjeni.

Upravičenec: Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev. Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 01.01.2021.

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 20.000,00-500.000,00 EUR

Razpisana sredstva: 3.000.000,00 EUR

Razpisan rok: od 24. 4. 2023 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev

Več