Javni razpis za finančni produkt – AGRO PF

Javni razpis za finančni produkt – AGRO PF

Datum objave: 3. 3. 2023

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Namen in cilj: Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije.

Upravičenec:
1. Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost;
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
2. Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2021.
3. Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Razpisana sredstva: 5.000.000,00 EUR

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 5.000,00 EUR – 450.000,00 EUR

Skupna doba vračanja: do 36 mesecev z vključenim moratorijem

Rok oddaje vloge: 20. 3. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev

Več