Javni razpis za finančni produkt – AGRO ZEMLJA in GOZD

Datum objave: 10. 3. 2023

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Namen: Namen finančnega produkta je podpora povečanju obsega oz. zaokroževanju kmetijskih oz. gozdnih zemljišč za dolgoročni razvoj in obstoj kmetijskih gospodarstev, s prednostno podporo projektom kmetijskih gospodarstev, ki so ekološko in/ali okoljsko usmerjeni.

Upravičenec:
1. Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
2. Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
3. Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1.2021

Razpisana sredstva: 3.000.000,00 EUR

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 10.000,00-400.000,00 EUR

Skupna doba vračanja: max. do 240 mesecev z vključenim moratorijem

Razpisan rok: od 3. 4. 2023 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev

Več