Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024

Datum objave: 1. 3. 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Cilj intervencije: Cilj intervencije medgeneracijski prenos znanja je usposobiti prevzemnika iz drugega odstavka 18. člena uredbe za nadaljevanje kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Upravičenec: Vlagatelj je prenosnik, ki je fizična oseba, ki izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika iz drugega odstavka 18. člena Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.294.000 eurov.

Razpisan rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. 3. 2024 od 8. ure do vključno 7. 6. 2024, do 14. ure.

Več