Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023

Datum objave: 18. 8. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Cilj: Cilji intervencije so izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 12.162.120,00 eurov. Razdelitev sredstev po sklopih je v skladu s prvim odstavkom 13. člena uredbe naslednja: 8.289.600,00 eurov za 1. sklop in 3.872.520,00 eurov za 2. sklop.

Upravičenec: Na 1. sklop lahko vložijo vlogo samostojni podjetniki posamezniki in enoosebne gospodarske družbe. Na 2. sklop lahko vložijo vlogo upravičenci, ki so fizične osebe, in izkazujejo delovne izkušnje na podlagi 2., 3. ali 4. točke šestega odstavka 5. člena uredbe. Na 1. ali 2. sklop lahko vložijo vlogo upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Razpisan rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. 8. 2023 od 8. ure do vključno 21. 9. 2023 do 14. ure.

Več