Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024

Datum objave: 13. 2. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Predmet: Predmet razpisa je sofinanciranje spomeniško-varstvenih projektov na področju ohranjanja nepremičnih spomenikov in njihovih delov:
– Sklop 1: sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njihovih delov;
– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na delih nepremičnih spomenikov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, poglavje Konservatorsko-restavratorska dela (ZVKDS Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007, julij 2010, januar 2017, oktober 2022).

Upravičenec: Prijavitelj – upravičenec do sredstev razpisa – je lahko le (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom.

Razpisana vrednost: 4.400.000,00

Rok za prijave: 13. 3. 2023

Več