JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

Datum objave: 1. 3. 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa so v skladu z drugim odstavkom 90.i člena Uredbe naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 (v nadaljnjem besedilu: poplave v avgustu 2023).

Cilj intervencije: Cilj podukrepa je obnova kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravne nesreče.

Upravičenec: Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov, je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG, opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in izpolnjuje pogoj iz 90.k člena ter pogoje iz 90.n člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 9.000.000 EUR.

Razpisan rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

Več