Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023

Datum objave: 7. 4. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Predmet: Predmet Javnega razpisa za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023 je podpora izvedbi ukrepov za varstvo gozdov pred požari, kot so gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture.

Upravičenec: Upravičenci do podpore so določeni v 5. členu Uredbe

(1) Za ureditev protipožarnih presek in protipožarnih stez so upravičenci do podpore:

  1. fizične osebe razen samostojnih podjetnikov posameznikov, ki so lastniki zasebnih gozdov in lastniki skupin gozdnega drevja ali posamičnega gozdnega drevja na negozdnih kmetijskih površinah zunaj naselij in izvajajo ureditev samo na lastnih gozdnih parcelah;
  2. agrarne skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti, ki izvajajo ureditev samo na gozdnih zemljiščih v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti, in
  3. fizične osebe razen samostojnih podjetnikov posameznikov, ki so zakupniki zasebnih gozdov in izvajajo ureditev samo na gozdnih parcelah v zakupu.

(2) Za ureditev protipožarne infrastrukture so upravičenci do podpore:

  1. pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki zasebnih gozdov, in lastniki skupin gozdnega drevja ali posamičnega gozdnega drevja na negozdnih kmetijskih površinah zunaj naselij;
  2. pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so zakupniki zasebnih gozdov;
  3. lokalne skupnosti in
  4. upravljavci gozdov v lasti Republike Slovenije.

Razpisana sredstva: 2.800.000,00 EUR

Razpisan rok: 3. 11. 2023 do 13.59

Več