Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-P

Datum objave: 18. 3. 2022

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Naziv razpisa: Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-P

Oblika sredstev: Posojilo

Obrestna mera: Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,30 % letno

Min in max višina sredstev: 5.000 – 300.000

Odplačilna doba: 36 mesecev

Moratorij: 35 mesecev

Namen: Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije.

Upravičenec:

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: 

 • pravna oseba, 
 • družba z neomejeno odgovornostjo, 
 • komanditna družba, 
 • družba z omejeno odgovornostjo, 
 • delniška družba, 
 • komanditna delniška družba, 
 • evropska delniška družba, 
 • gospodarsko interesno združenje, 
 • evropsko gospodarsko interesno združenje, 
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: 

 • zadruga, 
 • zadružna zveza. 

Razpisana vrednost: 2.000.000 

Razpisani roki: od 4. 4. 2022 do 31. 12. 2022. Rok za oddajo vlog je podaljšan do vključno 31. 3. 2023, podaljšan je tudi rok za črpanje sredstev, povečana so razpisana sredstva na 6 mio €.

Več