Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF

Datum objave: 18. 3. 2022

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Naziv razpisa: Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF

Oblika sredstev: Posojilo

Obrestna mera: Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,20 % letno

Min in max višina sredstev: 5.000 – 450.000

Odplačilna doba: 36

Moratorij: 35

Namen: Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov kmetijskih  gospodarstev z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. 

Upravičenec: Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: 

  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

Razpisana vrednost: 2.000.000

Razpisani roki: od 4. 4. 2022 do 31. 12. 2022. Rok za oddajo vlog je podaljšan do vključno 31. 1. 2023, podaljšal se je tudi rok za črpanje sredstev.

Več