Javni razpis za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe; A – AGRO INVEST

Datum objave: 10. 6. 2022

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Namen: Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja primarne kmetijske pridelave za prilagajanje podnebnim spremembam, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

  • izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
  • izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
  • vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
  • doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
  • spodbujanje zaposlitvenih možnosti.

Upravičenec: Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v  evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost

Razpisana sredstva: 6.000.000 EUR

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 50.000 – 1.000.000 EUR

Odplačilna doba: 240 mesecev

Rok za prijave: od 27. 6. 2022 do 31. 12. 2022. Rok za oddajo vlog je podaljšan do vključno 31. 1. 2023, podaljšal se je tudi rok za črpanje sredstev.

Več