Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Datum objave: 30. 12. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Namen: Namen javnega razpisa je krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah,  dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti destinacij in njenih deležnikov, višjo kakovost doživetij turistov, dvig dodane vrednosti v turizmu ter izboljšanje kakovosti bivanja domačega prebivalstva in sprejemljivost turizma za lokalno okolje in vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma.

Cilj: Cilji javnega razpisa so trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične infrastrukture ter izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov.

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, kamor sodijo vlaganja v (tudi na ali ob):

 • urbane parke in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine na poselitvenih in neposelitvenih območjih,
 • plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin,
 • drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu,
 • turistične znamenitosti,
 • parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in drugo podporno turistično infrastrukturo na ali ob parkirnih površinah (npr. prostori za shranjevanje, garderobe),
 • označevalne table, oprema za podajanje interaktivnih vsebin s področja turizma in oznake za usmerjanje, informiranje ali promocijo turističnih znamenitosti,
 • sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti, dostopne poti do turističnih znamenitosti,
 • razgledne površine, tematske ogledne površine, površine za oddih, rekreacijo in igro, informativne in označevalne površine na mejah varovanih ali zavarovanih območij ali v poselitvenih območjih znotraj njih,
 • javni pitniki vode in vodnjaki naravne vode.

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri čemer so prijavitelji lahko:

 • lokalne skupnosti, ki delujejo na območju vodilnih turističnih destinacij ali so imele po podatkih SURS izvedenih vsaj 5.000 prihodov turistov v letu 2021 ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno,
 • javni zavodi, ki delujejo na področju turizma in so ustanovljeni s strani lokalnih skupnosti, ali javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij, ki jih je ustanovila država in, ki na podlagi predpisa ali po pooblastilu Ministrstva za okolje in prostor vlagajo v infrastrukturo za obiskovanje naravnih vrednot ter delujejo tudi na področju turizma  – oboji zgolj v primeru, ko delujejo na območju vodilnih turističnih destinacij  ali na območju občin, ki imajo po podatkih SURS izvedenih vsaj 5.000 prihodov turistov letno  ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno (glej opombo št. 6);
 • zveze društev, ki delujejo na področju turizma in imajo to opredeljeno v svojih ustanovnih aktih ter za svoje člane in javno dobrobit urejajo javno turistično infrastrukturo, vendar zgolj za vlaganja v planinske in tematske poti.

Razpisana vrednost: Predvidena višina sredstev, ki je na razpolago, je 10 milijonov EUR.

Višina sofinanciranja: Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov, razen v primeru parkirne površine, kjer lahko znaša višina sofinanciranja do največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov. Najnižja višina pomoči v okviru tega javnega razpisa znaša 10.000 EUR in najvišja višina pomoči 350.000 EUR.

Rok za oddajo vlog: 3. 4. 2023 in 5. 6. 2023

Več