Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Datum objave: 7. 3. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Področje: Sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

Namen: Namen javnega razpisa je spodbujanje povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu bruto domačega proizvoda, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve in izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij ter zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij v primerjavi s preostalimi območji v Sloveniji.

Upravičenec: Mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij

Razpisana vrednost: 30.000.000,00        

Rok za prijave: 11. 4. 2022 do 23.59

Več