Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Datum objave: 18. 3. 2022

Razpisovalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija)

Naziv razpisa: Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Področje: Gospodarski napredek

Namen: Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. 

Predmet: Sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor, z investicijo v vrednosti (za ugotavljanje vrednosti investicije se uporabijo podatki o upravičenih in neupravičenih stroških naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev):

  • od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,
  • od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,
  • od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Upravičenec: gospodarska družba (mala, srednja in velika podjetja)

Razpisana vrednost: 88.500.000,00

Rok za prijave: Skrajna roka za prispetje vlog v letu 2022 sta:

  • za prvo odpiranje: 22. 4. 2022, do 12.00 ure,
  • za drugo odpiranje: 1. 10. 2022, do 12.00 ure.

Skrajni rok za prispetje vlog v letu 2023 je 12. 1. 2023, do 12.00 ure.

Več