Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023

Datum objave: 10. 2. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023 je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Upravičenec: Nosilec kmetijskega gospodarstva

Razpisana vrednost: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 25.000 eurov.

Rok za prijave: 30. 11. 2023 do 12.00

Več