Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024

Datum objave: 22. 3. 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi požara ali strele. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 25.000 eurov.

Vlagatelj in upravičenec: 

  • Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
  • Upravičenec do sredstev je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3.člena Zakona o kmetijstvu in ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa.

Razpisana sredstva: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 25.000 eurov.

Rok za prijave: 25. 11. 2024 do 12.00

Več