Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024

Datum objave: 22. 3. 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024 je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Za škodni dogodek se šteje smrt, I. ali II. kategorija invalidnosti in večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 64.800 eurov.

Vlagatelj in upravičenec: 

  • Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
  • Upravičenec do sredstev je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3.člena Zakona o kmetijstvu in ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa.

Razpisana sredstva: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 64.800 eurov.

Rok za prijave: 25. 11. 2024 do 12.00

Več