Javno naročilo – »Dobava promocijskega materiala do 31. 12. 2022«

Datum objave: 21. 2. 2022

Razpisovalec: SPIRIT

Naziv razpisa: Javno naročilo – »Dobava promocijskega materiala do 31. 12. 2022«

Predmet: Predmet javnega naročila je dobava promocijska materiala. Naročnik se pri svojem delovanju srečuje z različnimi deležniki tako doma kot tudi v tujini. Za vse svoje ciljne javnosti potrebuje promocijski material. Predmet tega sporazuma je dobava različnega promocijskega materiala za namene promocije tako SPIRIT Slovenija doma in v tujini, kot tudi promocija slovenske države in njenega gospodarstva v tujini in projekta SPOT v Sloveniji.

Upravičenec: Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik mora imeti bonitetno oceno od SB1 do SB6. Ponudnik, ki se prijavlja, mora imeti vsakoletni prihodek od prodaje v zadnjih dveh poslovnih letih (oziroma od ustanovitve, v kolikor podjetje posluje krajši čas) najmanj v višini 12.000,00EUR za sklop 1, za sklop 2 120.000,00 EUR in za sklop 3 pa 100.000,00 EUR za vsak posebej. Navedeno pomeni, da v kolikor se ponudnik prijavlja na več sklopov hkrati, mora biti višina prihodkov vsaj v višini seštevka prihodkov, kot se zahteva za vsak sklop posebej. Naročnik bo v sklopu, za katerega ponudnik oddaja ponudbo, priznal usposobljenost, če bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila že uspešno dobavil dobavo materiala v sklopu, za katerega oddaja ponudbo posameznemu (enemu) naročniku, v vrednosti vsaj 3.000,00 EUR za sklop 1, 30.000,00 EUR za sklopa 2 in 30.000,00 EUR za sklop 3. brez DDV v obdobju enega leta. Ponudnik upošteva tudi druge pogoje za sodelovanje po razpisni dokumentaciji.

Rok za prijave: 14. 3. 2022, do 9.00 ure

Več