Javno povabilo za nabor in izbor dogodkov za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih ter večanje prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti v letu 2023, v katere se bo agencija vključila v vlogi nacionalnega partnerja

Datum objave: 13. 3. 2023

Razpisovalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija)

Predmet: Predmet povabila je nabor in izbor dogodkov za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih ter večanja prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti v letu 2023, v okviru katerih bo agencija prepoznala interes za sodelovanje v vlogi nacionalnega partnerja. Kot predhodno navedeni dogodki se štejejo festivali, razstave, konference, posveti, srečanja, forumi, delavnice in drugi dogodki, na katerih bo prihajalo do izobraževanja/ozaveščanja/mreženja/srečanj/izmenjave idej in dobrih praks med različnimi deležniki, s poudarkom na lesu, kot ključnemu materialu prihodnosti, trajnostnih in zelenih tehnologij.

Namen: Namen javnega povabila je skleniti partnersko sodelovanje na dogodkih izbranih ponudnikov v letu 2023, z usmerjanjem programskih vsebin na promocijo uporabe lesa in ozaveščanju o prednostih lesa ter večanju prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti. Agencija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, bosta v okviru dogodkov sodelovala kot nacionalna partnerja.

Agencija bo izmed prispelih predlogov ponudnikov izbrala do največ 2 (dva) dogodka posameznega ponudnika do porabe sredstev, pri katerih bo prepoznala interes za partnersko sodelovanje. Agencija bo s posameznim ponudnikom sklenila partnersko podporo za izbrani/-ne dogodek/-ke v višini največ do 5.000,00 EUR + DDV.

Cilj: Cilj javnega povabila je preko partnerskega sodelovanja na različnih dogodkih ponudnikov:
– informirati in ozaveščati širšo slovenski javnost o prednostih ter o lastnostih lesa kot materiala prihodnosti, ki ga ima Slovenija v izobilju,
– spodbuditi povpraševanje po slovenskih lesnih proizvodih, povečati konkurenčnost slovenske lesne panoge ter krepiti trge za lesne proizvode in storitve v Sloveniji in tujini, z namenom združevanja in povezovanja promocijskih aktivnosti na nacionalnem, regionalnem, lokalnem nivoju in v mednarodnem prostoru.

Upravičenec: Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, društva registrirana v Republiki Sloveniji in zavodi, ki v zadnjih treh letih kontinuirano izvajajo dogodke vezane na promocijo lesa in lesnih izdelkov  in na katerih je bilo v posameznem letu na posameznem dogodku vsaj 50 udeležencev iz navedenih ciljnih skupin.

Rok prijave: do 29. 3. 2023 do 13.00 ure

Več