P4I 2022 – Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Datum objave: 4. 3. 2022

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: P4I 2022 – Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Področje: Začetne investicije na manj razvitih območjih

Namen: Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. S skupno razpisanimi 20 mio EUR se načrtuje podpreti okoli 200 projektov.

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe z vzpostavitvijo nove poslovne enote / podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe in prispevajo k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja. Beseda »proizvodnja« v besedilu javnega razpisa pomeni tudi izvajanje storitev.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022.

Razpisana vrednost: 20.000.000,00

Rok za prijave: 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14:00 ure

Več