P4LM 2023 – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

Datum objave: 14. 7. 2023

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Namen: Mikro podjetja predstavljajo večino vseh podjetij v lesnopredelovalni panogi, ki na eni strani s svojo razpršenostjo prestavljajo pomemben dejavnik razvoja v lokalnih okoljih, po drugi strani pa so ranljiva na zunanje dejavnike npr. epidemijo Covid-19, zato je namen tega javnega razpisa spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).

Cilj: Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikro podjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, ki bo dosežena s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev.

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31. 8. 2023 s sedežem v RS, ki so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu) in se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev mikro podjetja in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Razpisana vrednost: Na voljo 1,8 mio EUR za obdobje 2023-2024

Rok za prijave: 4. 9. 2023 in 6. 11. 2023 do 14. ure

Več