P7 2024 – Mikrokrediti 2024

Datum objave: 16. 2. 2024

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Predmet: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim  podjetjem  z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje. 

Upravičenec: Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija.

Razpisana sredstva: 10 mio EUR

Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

  • 8. 3. 2024 do 14.00
  • 8. 4. 2024 do 14.00
  • oziroma do porabe vseh sredstev

Več