Razvojne spodbude za obmejna problemska območja

  • Post category:Novice

Februarja 2022 je Vlada Republike Slovenije prvič doslej sprejela štiriletni Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja, ki za obdobje 2022-2025 predvideva financiranje v skupni vrednosti 178,4 milijona evrov. Splošen cilj programa do leta 2025 je ohranitev poseljenosti in razvojne vitalnosti obmejnih problemskih območij.

V obmejno problemsko območje se od trenutno 90 upravičenih občin v Sloveniji uvršča tudi občina Kanal ob Soči, kar pomeni, da imajo tudi podjetja in inštitucije iz te občine možnost za prijavo na javne razpise iz omenjenega programa.

Ukrepi in aktivnosti v programu se izvajajo na dva načina. Prvi so finančna sredstva za ukrepe oziroma aktivnosti, ki so izrecno namenjeni za obmejna problemska območja. V drugem primeru pa lahko prijavitelji iz obmejnih problemskih območjih v določenih razpisih različnih ministrstev pridobijo dodatne točke. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo tako namenja dodatne točke v razpisih, ki so namenjeni spodbujanju začetnih investicij in socialnega podjetništva, zagotavljanju inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture v okviru Načrta za okrevanje in odpornost ter izboljšanju pokritosti območij s širokopasovnim dostopom do interneta. V okviru splošnega cilja »Izboljšanje gospodarskega stanja« bodo finančna sredstva pretežno zagotovljena za spodbujanje začetnih investicij, subvencije za zagon podjetij, ugodne kredite, garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere, projektno sofinanciranje vključevanja diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij, spodbujanje socialnega podjetništva, izgradnjo in širitev poslovnih con ter promocijo obmejnih problemskih območij. V okviru splošnega cilja »Izboljšanje prometne dostopnosti« bodo sredstva zagotovljena za izvedbo cestne infrastrukture na območjih, opredeljenih v programu.

Občine v obmejnih problemskih območjih so v programu razvojnih spodbud razdeljene v štiri tipe (pri čemer pomeni TIP 1 zelo šibek gospodarski razvoj in zelo majhne razvojne možnosti, TIP 4 pa boljši gospodarski razvoj in boljše razvojne možnosti). Občina Kanal ob Soči je razvrščena v tipologijo TIP 3, kar omogoča inštitucijam iz območja kandidiranje na večino razpisov, razen na tiste, ki so vezani na projektno sofinanciranje vključevanja diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij ter na izgradnjo in širitev poslovnih con, kjer imajo prednost obmejne občine TIP 1 in TIP 2.

Program razvojnih spodbud