Sklad za male projekte GO! 2025: Prvi razpis za prijavo projektnih predlogov

Datum objave: 23. 2. 2023

Razpisovalec: EZTS GO

Predmet: V okviru Sklada za male projekte GO! 2025 v podporo projektu Nova Gorica – Gorica Evropska prestolnica kulture 2025, financiranega iz Programa Interreg VI-A Italija- Slovenija 2021-2027, je objavljen prvi razpis za sofinanciranje projektov.

Cilj: Splošni cilj tega razpisa je spodbujanje okrepljenega čezmejnega sodelovanja v sektorju in izkoriščanje sinergij s pobudami povezanimi z Evropsko prestolnico kulture 2025, da se poveča potencialni vpliv na turizem na celotnem območju. Projektni predlogi morajo naslavljati naslednji specifični cilj: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah (SC 4.6).

Kot vodilna načela so opredeljene tri splošne teme, ki odražajo glavna področja, na katera se bo Evropska prestolnica kulture 2025 osredotočila v skladu s prijavno knjigo, in sicer:

  • Go Delimo/Go Zeleno/Go Evropa;
  • Krepitev zmogljivosti;
  • Rezidence in drugo.

Projektni predlogi morajo izkazovati realno zmožnost ustvarjanja doprinosa k pripravljenosti prostora za EPK 2025 ter k njegovi izvedljivosti.

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo društva, podjetja, organizacije, izobraževalni zavodi in univerze, javni in zasebni subjekti iz Italije (Furlanija Julijska krajina in Pokrajina Benetke) in Slovenije (Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska, Gorenjska, Obalno-kraška in Goriška regija). Sofinancirajo se projektna partnerstva med soprijavitelji iz Slovenije in Italije, pri vseh projektih mora biti zagotovljen čezmejni učinek. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: Skupni finančni okvir prvega razpisa znaša 3 milijone evrov, ki bodo dodeljeni malim evropskim projektom v vrednosti od 30.000 do 200.000 evrov. V okviru razpisa so upravičene projektne aktivnosti sofinancirane v 100 % skupnih upravičenih stroškov.

Rok prijave: 21. 4. 2023

Več