Skupnosti obnovljivih virov energije v občini Kanal ob Soči kot priložnost za doseganje energetske učinkovitosti

  • Post category:Novice

Na Srednjem predstavljeni potenciali obnovljivih virov energije za območje KS Kambreško

V sredo, 5. oktobra 2022, sta dr. Boris Sučić z Instituta Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in Rajko Leban, direktor GOLEA v sklopu Študije različnih možnosti energetske izrabe OVE na območju občine Kanal ob Soči krajanom KS Kambreško predstavila aktualno tematiko upravljanja z energijo in prehoda na obnovljive vire energije, kot predvideva EU. Delavnico je odprla Tina Gerbec, županja občine Kanal ob Soči, pobudnica zelene preobrazbe občine in naročnik omenjene študije.

Občina Kanal ob Soči je z junija letos sprejeto strategijo razvoja občine za obdobje 2022-2030 začrtala celovit pristop razvoja s poudarkom na zeleni preobrazbi občine. Že leto prej je sprejela tudi odločitev, da na strehe stavb v svoji lasti namesti sončne elektrarne, ki bodo prinesle prihranke pri stroških električne energije in zmanjšanje emisij CO2 v okolje. Razmišljala je še dlje – v energetsko zgodbo vključiti tudi zainteresirana gospodinjstva prek vzpostavljanja skupnosti ali zadrug ter tudi njim pomagati pri nižanju stroškov za energente.

Vzporedno s postopki postavitve sončnih elektrarn na OŠ Kanal, Športno dvorano Kanal, OŠ Deskle, Športno dvorano Deskle in Kulturni dom Deskle, Občina v sodelovanju z Zavodom za zeleni razvoj soške doline in Goriško lokalno energetsko agencijo GOLEA zaključuje pripravo Študije različnih možnosti energetske izrabe OVE s poudarkom na sončni energiji, biomasi in vodiku na območju občine. V okviru študije potekajo po vseh krajevnih skupnostih delavnice za krajane z namenom predstavitve potencialov OVE v celotni občini in na območju vsake KS posebej. Na podlagi odzivov krajanov bodo oblikovani konkretni projekti OVE, kar bo po eni strani prispevalo k povečanju deleža OVE v občini in znižanju stroškov za razsvetljavo in ogrevanje pri gospodinjstvih.