Transnacionalni program Interreg območje Alp: drugi razpis za standardne projekte

Datum objave: 4. 9. 2023

Razpisovalec: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Alpski prostor

Predmet: V okviru transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR v obdobje 2021 – 2027 je objavljen drugi razpis za sofinanciranje standardnih projektov. Razpis je namenjen zbiranju predlogov projektov, katerih namen je izkoristiti neizkoriščene potenciale in izzive v alpskih regijah. Predlogi se zbirajo za vse specifične cilje v okviru tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3.

Prioriteta 1 – Podnebno odporna in zelena Alpska regija
– Prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in nesreč
– Spodbujanje biotske raznolikosti in zelene infrastrukture

Prioriteta 2 – Ogljično nevtralna Alpska regija in občutljivo ravnanje z viri
– Pospeševanje energetske učinkovitosti
– Prehod h krožnemu gospodarstvu

Prioriteta 3 – Inovativna, digitalna in zelena družba
– Krepitev raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter uporaba naprednih tehnologij
– Digitalna družba: prebivalci, podjetja in uprava

Upravičenec: Upravičeni prijavitelji so javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. Glavni prijavitelj mora biti javni organ. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. Zahteva se partnerstvo, v katerem sodeluje od sedem do dvanajst organizacij iz najmanj štirih različnih držav, ki sodelujejo v programu. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: Za standardne projekte je na voljo približno 26 milijonov evrov. Prijavite lahko projekte v vrednosti med 1 in 3 milijone evrov, stopnja sofinanciranja je 75 %.

Rok prijave: 13. 10. 2023

Več